Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Arvoden i ideella föreningar - frågor och svar

 

Här besvaras frågor om arvoden i den ideella föreningen. Se också under Föreningskunskap vår sida med information om styrelsearvode i ideella föreningar.

 

"Fråga Föreningsdoktorn" upphör svara på frågor

Det är inte längre möjligt att ställa frågor till frågespalten "Fråga föreningsdoktorn".

Tidigare har jag på ideell basis svararat på frågor om ideella föreningar. Det har skett med mejl direkt till frågeställaren. Frågebesvarandet har upphört från och med 28/11 2016. Däremot kommer tidigare publicerade frågor och svar att finnas kvar här på www.voluntarius.com och utökas.

Svaren i "Fråga föreningsdoktorn" är till för dig som är aktiv i en ideell förening och som vill att den ska fungera bra i enlighet med god föreningssed.

Christer Leopold


Innehåll i "Fråga föreningsdoktorn"

Frågor och svar beträffande ideella föreningar har delats upp på följande kategorier:

Fråga Föreningsdoktorn - startsida

Allmänt

Ansvarsfrihet

Arvoden

Jäv

Medlemmars rättigheter

Medlemskap

Protokoll

Stadgar

Styrelsen

Valberedningen

Årsmötet


 

 

Kan styrelsen på egen hand ge sig arvode eller ersättningar?

Fråga: Får styrelsen i en ideell förening själva besluta om att införa arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst till styrelsens ledamöter?

 

Voluntarius svar: Nej, det får styrelsen inte. Det finns två helt olika skäl till detta. 1) I en demokratisk förening är det stämmans, inte styrelsens, uppgift att formulera föreningens policy. Att införa arvoden eller ersättningar till styrelsen hör dit. 2) Styrelsen kan inte fatta ett sådant beslut eftersom jävsreglerna uttryckligen förbjuder ledamöterna att delta i beslut som ekonomiskt gynnar dem själva.

 

Den här typen av frågor ska alltså tas upp på stämman. Om stämman beslutar att införa arvoden och/eller andra ersättningar till styrelsen, då ska den också fatta beslut om villkor och beloppens storlek. (Oktober 2011)


Ska styrelsearvoden beskattas?

Fråga: Skall styrelsearvoden beskattas i en ideell förening? Vad är det som gäller? Kontrolluppgifter? Deklaration?

Voluntarius svar: Styrelsearvoden ska beskattas.  Se Skatteverkets regler för mer information.


Kan föreningen ha olika villkor när det gäller arvoden?

Fråga: Kan man i en ideell förening ha olika villkor för medlemmarna?
Jag anser det vara helt i sin ordning, att ett årsmöte beslutar om att förtroendevalda skall ersättas för sina utlägg i föreningens tjänst, men inte ha något arvode. Detta om beslutet gäller den förtroendevaldes sedvanliga och normala uppgifter. Men är det inte diskriminering om arvode för en specialuppgift, som att bygga en hemsida eller liknande, kan betalas till en vanlig medlem, men inte till en förtroendevald?
I vår förening har man vidare hävdat det att det finns ett förbud mot retroaktiv betalning från en förening, även om det handlar om flera års löpande arbete. Måste i så fall arbetet faktureras innan det är helt färdigt?

Voluntarius svar: För demokratiska ideella föreningar gäller likhetsprincipen. Det innebär ”att majoriteten vid sitt beslutsfattande inte utan stadgestöd får utsätta de enskilda medlemmarna för olika behandling” (Carl Hemström, Organisationernas rättsliga ställning). Detta gäller trots att det inte finns någon lag om ideella föreningar eller att det på annat sätt är lagfäst. En medlem kan förstås frivilligt gå med på en försämrande särbehandling.

I detta fall handlar det tydligen inte om medlemmar i största allmänhet, utan om förtroendevalda. För dem kan föreningen ha särskilda regler. Årsmötet kan besluta, som du säger, att det inte ska utgå arvode till styrelseledamöterna, men att de ska få ersättning för utlägg. Detta torde för övrigt vara den vanligaste formen inom föreningslivet; arvoderade förtroendevalda är mindre vanliga. Ett sådant beslut syftar vanligtvis på allt som en styrelseledamot gör för föreningen, men om detta gäller också i detta fall beror på hur årsmötesbeslutet är formulerat och möjligen också på vilken praxis som finns i föreningen för vad en styrelseledamot ska göra. Om årsmötets beslut syftar på allt som styrelseledamöterna gör, då kan styrelsen inte på egen hand besluta att betala för ”specialuppgifter”. Detta även om det arbetsmässigt vore skäligt. Ett sådant beslut kan endast årsmötet fatta.

Frågan om huruvida en vanlig medlem kan få betalt för arbete inom föreningen är för övrigt inte heller helt självklar. Jag förutsätter att det i föreningen är så att vissa, men inte alla medlemmar bidrar eller kan bidra med ideellt arbete. Om styrelsen då ger viss medlem betalt för sin insats, men inte de övriga, då har dessa inte behandlats lika. För att undvika problem bör årsmötet därför fastställa rätt så detaljerade regler för detta. Uppdraget bör också i förväg finnas med i den budget som årsmötet beslutar om. Det bör finnas kontroller mot jäv och godtycke. Alla beslut i uppdragsärendet ska fattas av styrelsen och protokollföras.

Om det finns regler fastställda av årsmötet som förbjuder arvode för styrelsen, men medger sådana för medlemmar under vissa omständigheter, då är detta i sig inte ett brott mot likhetsprincipen.

Det finns ingen lag som förbjuder ”retroaktiv betalning” i ideella föreningar. Årsmötet är suveränt och kan fatta ett sådant beslut om det inte är förbjudet i stadgarna. Årsmötet kan ju också upphäva tidigare årsmötesbeslut genom att fatta ett nytt.

Huruvida den som fått ett betalt uppdrag ska fakturera på det ena eller andra sättet beror på den affärsöverenskommelse som gjorts och är ingen föreningsfråga.

Om styrelsen eller enskild ledamot i en ideell förening, brytande mot stadgar och årsmötesbeslut, gjort en affärsöverenskommelse med tredje man, då gäller den normalt ändå. Tredje man kan ju inte känna till vad som gäller inom just den här föreningen. Föreningen är då betalningsskyldig för sina utfästelser. Eftersom styrelsen/ledamoten brutit mot fattade beslut och förorsakat föreningen skada bör årsmötet inte bevilja den/denne ansvarsfrihet och den nya styrelsen bör kräva ersättning. Men jag tvivlar på att en domstol skulle se saken på samma sätt om bägge parter är förtroendevalda i föreningen. (Oktober 2011)


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.