Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Bokföringsskyldighet för ideella föreningar

 

Alla ideella föreningar måste ha en ordnad bokföring. Detta är god föreningssed och är vad medlemmar, samarbetsparatners och allmänheten förväntar av dem. Enligt lag däremot är det bara en del föreningar som är bokföringsskyldiga. För en del av dem innebär detta ett stort merarbete jämfört med vad medlemmarna egentligen har  behov av.

 

  

Alla ideella föreningar måste ha en ordnad bokföring

Det tillhör god föreningssed att styrelsen för en ideell förening för bok över föreningens ekonomi. Alla föreningar måste alltså ha en ordnad bokföring, även de allra minsta. Detta är alltså den oskrivna lag som gäller inom föreningslivet oavsett vilka krav som myndighterna ställer.

För de flesta föreningar kan bokföringen vara ganska enkel, men för vissa ställs speciella krav enligt bokföringslagen och Bokföringsnämnden. Se vad Skatteverket och Bokföringsnämnden skriver om detta i avsnitten här intill. En del av dessa myndighetskrav leder till ett ganska omfattande merarbete som inte föreningen själv har något behov av.


Skatteverkets råd om bokföring i ideella föreningar

På sin hemsida skriver Skatteverket om bokföring i ideella föreningar

Enligt lagen bokföringsskyldiga föreningar

Beträffande bokföringsskyldighet för ideella föreningar skriver Skatteverket att den regleras i bokföringslagen (BFL). "Bokföringsskyldighet föreligger om värdet på tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor eller om föreningen bedriver näringsverksamhet (t.ex. avgiftsbelagda aktiviteter eller evenemang, servering, bokförsäljning, kiosk, lotterier, bingo, reklamupplåtelse, fest- och danstillställningar) eller är moderföretag i en koncern."

Föreningar som är bokföringsskyldiga måste upprätta årsbokslut.

Föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt lag

Skatteverket anser att "även föreningar som inte är bokföringsskyldiga bör dock föra bok över inkomster och utgifter respektive tillgångar och skulder. Det är viktigt att gentemot medlemmar, bank, leverantörer, kommun och andra intressenter kunna visa hur föreningens ekonomi ser ut."

Föreningar som lämnar självdeklaration och kontrolluppgift

Enligt lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter så måste den som ska lämna självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgift och liknande ha en bokföring som underlag.

Arkivering av bokföringen

Bokföringen och den information som hör till den ska bevaras i minst sju år efter räkenskapsårets slut. Dit hör förutom grundbok och huvudbok, bland annat verifikationer, kontoplaner, inventeringslistor, lagerspecifikationer och andra bilagor.

Förvaring av bokföringen

"Räkenskapsinformationen ska förvaras inom landet, i ordnat skick och på ett betryggande sätt. Den ska även vara i läsbar form för en utomstående granskare. Det är den bokföringsskyldige, dvs. föreningen, som har ansvaret för att informationen arkiveras på rätt sätt."

Läs mer på Skatteverkets hemsida: Bokföringsskyldighet


Bokföringsnämndens råd om bokföring i ideella föreningar

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Bokföringsnämnden har enligt regeringens instruktion "till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning" (1 §). Det gör den genom att utarbeta allmänna råd (2 §).

Trots att detta till synes inte ligger inom dess uppdrag ger Bokförings-nämnden också råd till ideella föreningar och registrerade trossamfund på sin hemsida och i olika skrifter.

I skriften "Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas" beskrivs under vilka omständighter som ideella föreningar är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078), vad denna bokföringsskyldighet innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Ideella föreningar är alltid bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet. Eftersom det kan vara svårt att avgöra om en ideell förening bedriver näringsverksamhet eller inte så har Bokföringsnämnden gett ut en rapport som bl.a. innehåller ett antal exempel på vad som kan betraktas som näringsverksamhet: "Ideella föreningar och bokförings-skyldigheten - en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m."

Enligt BFN ska en ideell förening som är bokföringsskyldig inte bara tillämpa bokföringslagen, utan också "BFNs normgivning". Utförligare information om detta finns på hemsidan.


 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.