Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Ekonomiska föreningar

 

Ekonomiska föreningar är företag med föreningsform. I dagligt tal kallas de kooperativ. De liknar det ideella föreningarna, men är inte ideella. Eftersom det finns en lag för ekonomiska föreningar, men inte för ideella, påverkar de ganska mycket om hur myndigheter, domstolar m.m. uppfattar de ideella föreningarna.

 

 

Kooperativ = ekonomiska föreningar

 

När vi i dagligt tal pratar om ekonomiska föreningar säger vi oftast kooperativ. Ekonomisk förening är den juridiska formen för kooperativ.

Det finns också ideella föreningar som kallar sig kooperativ, men det är egentligen inte korrekt.

 


Ekonomiska föreningar främjar medlemmarnas ekonomiska intressen med ekonomiska medel

 

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Den ska driva ekonomisk verksamhet och medlemmarna ska delta som konsumenter, förbrukare eller leverantörer och med egen arbetsinsats.

 

Medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen.

 


Kooperativ är personalägda företag

 

Kooperativet är ett företag, men har samma grundstruktur som en ideell förening. Medlemmarna väljer styrelse och fattar vägledande beslut på årsmötet och eventuella medlemsmöten. Men till skillnad från den ideella föreningen bedriver den ekonomiska föreningen ekomisk verksamhet till medlemmarnas fromma. Medlemmarna deltar de aktivt i produktionen och har del av kooperativets vinst.

 

Till skillnad mot aktiebolaget där en person kan ha många aktier och därmed stort inflytande och en annan få och alltså litet inflytande, så har medlemmarna i kooperativet en röst var. Kooperativet anses vara den mest demokratiska formen av företag.

 


 

 

 

Minst tre medlemmar

 

En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar. Medlemskapet ska vara öppet för den som uppfyller stadgarna (begränsningen kan t.ex. vara konsument av viss tjänst). Både juridiska och/eller fysiska personer kan vara medlemmar. Medlemskap och rösträtt får inte överlåtas.

 

Föreningen företräds av en styrelse och måste ha minst en revisor. Dessa väljs av föreningsstämman. Vid beslut gäller en medlem, en röst.

 

Föreningen är bokföringsskyldig och ska göra årsredovisning. Ev. överskott ska utdelas i proportion till deltagande.

 


Länkar till kooperationen

 

Saknar du din organisation, skicka gärna länk och information!

 

Organisationer som främjar kooperativ

 

Coompanion (finns på 25 platser i Sverige).

 

Enskilda kooperativa organisationer

Begravningsföreningen Fonus, FONUS
Kooperationens Förhandlingsorganisation, KFO

KF, Kooperativa Förbundet

Kooperativa Institutet, KOOPI
Kooperativt IdéCentrum, KIC
Folksam
Föreningen Kooperativ utveckling, FKU
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
OK, Oljekonsumenternas Förbund
Skogsägarna

 

 


Litteratur om ekonomiska föreningar

 

Björn Lundén (2004), Ekonomiska föreningar - Skatt, deklaration, ekonomi, juridik. Näsviken: Björn Lundén Information.

 

Hur man bildar en ekonomisk förening

 

Bildande

Bildandet sker på konstituerande föreningsstämma med minst tre medlemmar. Medlemmarna beslutar bilda föreningen, antar stadgar samt väljer styrelse och revisor. Bildandet är klart efter registrering hos Bolagsverket. Föreningen blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

Om du vill ha hjälp med att bilda en ekonomisk förening kan du vända dig till Coompanion.

 

Registrering

Ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket senast sex månader efter stämman. Det sker på särskild blankett  och skickas in i ett original. Registrering innebär namnskydd i hela landet.

 

Följande ska anges:

¨     Ombud/kontaktperson

¨     Tre förslag till firmanamn

¨     Föreningens adress

¨     Styrelseledamöter och ev. suppleanter (personnummer, hemvist, efternamn, samtliga förnamn, postutdelningsadress, postnummer, postort)

¨     Betalning av registreringsavgift

¨     Ev. externa firmatecknare

¨     Hur firman ska tecknas (utöver styrelsen i sin helhet)

¨     Övrigt

¨     Ev. verkställande direktör

¨     Ev. vice verkställande direktör

¨     Försäkran och samtliga underskrifter

¨     Bevittnas av två personer

 

Bilagor:

¨     Två bestyrkta kopior av stadgarna

¨     Bestyrkt kopia av protokoll som visar att medlemmarna antagit stadgarna

¨     Bestyrkt kopia av protokoll som visar vilka som valts till styrelse

¨     Bestyrkt kopia av protokoll som visar vilka som utsetts till firmatecknare och hur firman tecknas

¨     Ev. bestyrkt kopia av protokoll rörande utseende av VD

¨     Ev. bevis om tillstånd 6 kap. 4 § och 8 kap. 3 §

 


Återvänd till Kunskapsbanken

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.