Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Främjande av frivilligarbete och volontärarbete

 

På olika håll i världen har tagits och tas initativ för att främja frivilligarbetet i landet. Nedan ges exempel på vad FN och olika länder gör.

 

November 2015: Ny FN-resolution om att främja frivilligarbete

 

Den 13 november 2015 antog FN:s generalförsamlings 70:e session en resolution om att främja frivilligarbete i världen. Ideellas arbete ses av FN som ett av verktygen för att främja fred och utveckling. Resolutionen heter “Integrating volunteering into peace and development: the plan of action for the next decade and beyond” och innebär att frivilligarbete kopplas till FN:s nyligen antagna långsiktiga plan "Agenda 2030 för hållbar utveckling".


Främjande av frivilligarbete globalt

 

FN har tagit flera initiataiv för att inspirera och vägleda medlemsländerna i arbetet att på nationell basis främja det frivilliga arbetet:

  • FN resolutioner: Generalförsamlingen har antagit två FN-resolutioner (2001 och 2002) och Kommissionen för social utveckling en (2001).
  • Internationella Frivilligdagen firas 5/12 varje år sedan 1986. Syftet är att främja det ideella arbetet.
  • Internationella frivilligåret 2001 (IYV2001). Tillkom på förslag av den japanska regeringen.
  • Internetportal om frivillighet (tillsammans med Röda Korset och andra internationella organisationer)
  • Uppföljning av Internationella frivilligåret IYV2001 +10 som äger rum 2011.

FN:s resolution till stöd för frivilligarbete

FN:s generalförsamlings resolution 56/38, som antogs den 5 december 2001 rekommenderar alla länders regeringar att ”skapa ett främjande klimat” genom följande åtgärder [här endast summerande rubriker]:

a) Öka allmänhetens medvetenhet om frivilligarbetets sociala och ekonomiska betydelse för samhället.

 

b)  Vidta generella åtgärder för att uppmuntra och underlätta för frivilliga och för deras förberedelser, utbildning och erkännande.

 

c)  Skapa skatte-, lag- och andra regelsystem som främjar och underlättar för ideella organisationer som organiserar frivilliga.

 

d)  Främja och bedriv forskning om frivilligarbete och dess betydelse för samhället.

 

e)  Se till att medborgarna har tillgång till information om frivilliguppdrag.

 

f)  Förhandspröva hur medborgarnas möjlighet och villighet att bedriva frivilligarbetet påverkas av politiska åtgärder.

 

g)  Ta med frivilligarbetet i den nationella utvecklingsplanen och beakta dess betydelse för en hållbar utveckling.

 

h)  Främja deltagande från alla befolkningsgrupper.


Internationella organisationer som främjar frivilligarbete globalt eller regionalt

 

UN Volunteers, som är en del av FN, driver i samarbete med några andra organisationer en web-portal för att främja frivilligarbete. (Tyskland)

International Association for Volunteer Effort, IAVE. (USA)

Volunteurope - European network for volunteering and active citizenship, sekretariat i England och Tyskland. 

 


Internationella frivilligsamordnardagen

Frivilligt arbete uppstår inte av sig självt. Det är resultatet av organisation och arbete. De som i organisationer utför detta arbete kallas på engelska ”volunteer managers” (på svenska frivilligsamordnare).

Sedan 1999 firas denna nya yrkeskår i ett växande antal länder på en bestämd dag, ”International Volunteer Managers Day” eller på svenska Internationella frivilligsamordnardagen.

Dagen har flyttat omkring litet, men firas sedan 2008 den 5 november.

IVMDay_Logo_English_Colour_Version1.gif

De som firar är i första hand organisationer som organiserar frivilliga på det sätt som man gör i de anglosaxiska länderna.

För närvarande firas dagen förutom i de anglosaxiska länderna England, USA, Kanada, Australien, New Zeeland och Irland också i länder vars ideella sektor är starkt påverkad av dem som Japan, Sydkorea, Singapore, South Africa, Israel samt Tyskland.

Läs mer på samordningskommitténs hemsida.


Det är viktigt att staten främjar frivilligarbetet

 

En en av de viktigaste faktorna för om det frivilliga arbetet i ett land ska bli stort eller inte är vad staten gör. På olika sätt kan stat och kommun uppmuntra, stödja och främja de ideella krafterna. De kan också motverka och förhindra dem.

 

Inom FN har man uppmärksammat detta. Eftersom frivilligt arbete har stor betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen i världen har FN antagit resolutioner för att uppmuntra och vägleda medlemsländerna att främja det frivilliga arbetet.

 


IAVEs världskonferenser om frivilligarbete

The International Association of Volunteer Effort (IAVE) samlar på global nivå frivilliga, frivilligorganisationer, nationella organisationer och frivilligcentraler från över 70 länder.

IAVE är mest känd för sina världskonferenser. Dessa har återkommit regelbundet var annat år sedan 1970. 

Med alla sina seminarier och ca 2000 deltagare från hela världen är de en mötesplats och kunskapskälla för dem som leder frivilligorganisationer eller som organiserar frivilliga.

Nästa konferens hålls i Augsburg i Tyskland 16-20 oktober 2018.

Läs mer om konferensen!

Läs mer om IAVE!


Främjande av frivilligt arbete i Storbritannien

 

I som en fortsättning på frivilligåret 2005 i England tillsattes en kommision för att ta fram en rapport om frivilligarbetet i framtiden.

 

Kommisisonen heter The Commision on the Future of Volunteering. I januari 2008 lämnade kommissionen sin rapport. Den heter The Future of Volunteering. Du kan få som en PDF-fil om du klickar här.

 

Organisationer som främjar frivilligarbete i England

 

Volunteering England främjar frivilligarbetets utveckling i England.

Volunteer Development England (en förening för Volunteer Development Agencies).

VolResource 

Institute for Volunteering Research


Främjande av frivilligt arbete i USA

 

I USA har staten och en rad andra krafter tagit ett antal initativ för att främja frivilligarbetet. Här några exempel:

  • Under en period hyllade presidenten varje dag en person som gjort ideella insatser.
  • Presidenten lät starta Points of Light Institute för att främja frivilligarbete.
  • Varje år hålls en speciell vecka för att främja och hylla det frivilliga arbetet.

Organisationer som främjar frivilligarbete i USA

 

Association of Leaders in Volunteer Engagement (ALIVE) är en yrkesförening för frivilligsamordnare i USA. Har uppstått ur askan efter AVA. Hette tidigare Congress of Volunteer Administrators Associations (COVAA).

Points of Light Institute

 


Främjande av frivilligarbete i Nederländerna

 

Före och i samband med internationella frivilligåret 2001 tog den holländska regeringen initativ till ett antal åtgärder för att främja det ideella arbetet i landet.

 


Främjande av frivilligarbete i Kanada

 

Organisationer som främjar frivilligarbete i Kanada

 

Volunteer Canada.


Främjande av frivilligarbete i Australien

 

Organisationer som främjar frivilligarbete i Australien

Voluntering Australia.

 


Främjande av frivilligarbete i Tyskland

 

Organisationer som främjar frivilligarbete i Tyskland

Akademie für Ehrenamtlichkeit (Academy for volunteering Germany).

 


Främjande av frivilligarbete i Polen

 

Organisationer som främjar frivilligarbete i Polen

 

Centrum Wolontariatu (The Voluntary Centre Warsaw).


Främjande av frivilligarbete i Sverige

 

Sverige har i FN stött flera uppmaningar till världens regeringar att förbättra sitt stöd till de ideella organisationerna och det ideella arbetet. Den viktigaste av dessa är resolution 56/38, som antogs av Generalförsamlingen den 5 december 2001. Tyvärr har svenska regeringen ännu inte vidtagit några åtgärder med anledning av denna utfästelse.

 

Organisationer som främjar frivilligarbete i Sverige

Det finns ännu ingen organisation likt de ovanstående som är helt inriktad på att utveckla metoder och annat för frivilligarbetet i Sverige. Till de organisationer som gör en del också på detta område hör emellertid Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Frivilligsamordnarna och Sveriges Frivilligcentraler.

Voluntarius - Ideella Strategier främjar också frivilligarbete både genom konsultinsatser och genom opinionsbildning via denna hemsida och genom bloggen Ideella Sektorn.

 


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.