Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Management i ideella organisationer

 

Begreppet management kommer från företagsvärlden. En del anser därför att det inte är tillämpbart på ideella organistioner. Men också ideella organistioner behöver management, men inte samma som företag. Det beror på att ideella organisationer bygger på en annan logik. Det skiljer också mellan olika slags ideella organisationer. De som baseras på medlemmar (ideella föreningar och folkrörelser) är betydligt mer komplexa än stiftelserna. I dem handlar det betydligt mer om ledarskap än managment.

 

Strategi för ideella organisationer

Huvudstrategi och stödstrategier

Föreningar skiljer sig från företag på ett helt avgörande sätt: För dem är pengar ett hjälpmedel att nå målet, inte ett mål i sig. Pengar är dessutom endast en resurs bland flera – viktig, men inte den viktigaste. Den viktigaste resursen är medlemmarnas ideella arbete.

Det innebär att medan ett företags alltid handlar om hur tjäna pengar, så handlar föreningens alltid om hur förverkliga ändamålet. Det ger företag och förening helt motsatta fokus: Företagets är att skapa resurser, föreningens att förbruka dem (på rätt sätt och för rätt syfte).

Men för att kunna förbruka resurser måste föreningen först skapa dem. För detta behöver den också en strategi, en. Stödstrategin är viktig om än inte lika viktig som huvudstrategin.


Strategisk planering och strategisk plan i folkrörelser

Folkrörelser är mer beroende av strategisk planering än andra organisationer.

Läs mer om strategisk planering i folkrörelse


Management i folkrörelse

I boken Professionell Ideell - Om att verka med ideell logik finns två kapitel som direkt handlar om hur man på central nivå i folkrörelsen arbetar med management: "Styra folkrörelse" och "Leda folkrörelse".


Mäta effektivitet i idella organisationer

Det är betydligt svårare att mäta effektivitet i ideella organiationer än i företag och myndighter. I själva verket finns det ännu ingen accepterad allmän mätmodell ens för den enklaste varian-ten av ideell organisation, stiftelsen. Alla ideella organiationer tvngas därför fundera ut sina egna mått och mätmetoder.

 

Antal medlemmar - mått på framgång

Traditionellt i folkrörelser har antalet medlemmar, antalet lokalförengar och antalet ansets vara goda mått på en folkrörelses framgång. Men det säger naturligtvis inget om vad folkrörelsen uträttar.

 

Mäter projekt istället

Inom biståndet vill bidragsgivarna gärna ha objektiva mätmetoder för att se vilka av de organiationer de stöder är effektiva och vilka som inte är det. Sådana metoder och mått finns ännu inte. Därför har man utvecklat komplicerade metoder för att mäta resultat inom projekt. Men förmagan att hantera projekt är ju bara en aspekt av organistionens effektivitet.


 

 

 

Återvänd till Kunskapsbanken

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.