Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Medlemmars rättigheter i ideella föreningar - frågor och svar

 

Här besvaras frågor om medlemmarnas rättigheter i den ideella föreningen.

 

"Fråga Föreningsdoktorn" upphör svara på frågor

Det är inte längre möjligt att ställa frågor till frågespalten "Fråga föreningsdoktorn".

Tidigare har jag på ideell basis svararat på frågor om ideella föreningar. Det har skett med mejl direkt till frågeställaren. Frågebesvarandet har upphört från och med 28/11 2016. Däremot kommer tidigare publicerade frågor och svar att finnas kvar här på www.voluntarius.com och utökas.

Svaren i "Fråga föreningsdoktorn" är till för dig som är aktiv i en ideell förening och som vill att den ska fungera bra i enlighet med god föreningssed.

Christer Leopold


Innehåll i "Fråga föreningsdoktorn"

Frågor och svar beträffande ideella föreningar har delats upp på följande kategorier:

Fråga Föreningsdoktorn - startsida

Allmänt

Ansvarsfrihet

Arvoden

Jäv

Medlemmars rättigheter

Medlemskap

Protokoll

Stadgar

Styrelsen

Valberedningen

Årsmötet


Har medlemmarna rätt att läsa årsmötesprotokollet?

Fråga: Kan en ideell förenings styrelse vägra att skicka protokollet från årsmötet till medlemmarna?

Voluntarius svar: Årsmötet är kärnan i en demokratisk ideell förening. Där utövar medlemmarna sin rätt och skyldighet att tillsätta och granska styrelsens arbete. Självklart har medlemmarna sedan rätt att ta del av det justerade protokollet. Det gäller även medlemmar som inte varit närvarande på årsmötet.

Detta följer inte av lag eftersom det inte finns någon lag om ideella föreningar, utan av föreningens logik. Det är god föreningssed och ofta intern praxis och gäller oavsett om det står inskrivet i föreningens stadgar eller inte.

En styrelse kan bestämma hur protokollet ska spridas, till exempel att det istället för att skickas med brev till medlemmarna görs tillgängligt på föreningens hemsida. Men den kan inte helt undanhålla årsmötes-protokollet från medlemmarna. (Oktober 2011)


Har medlemmarna rätt att läsa årsredovisningen?

Fråga: Har medlemmar rätt att läsa den ideella föreningens årsredovisning ?

Voluntarius svar: Enligt Hemström följer av föreskrifterna i handelsbalken 18:1 om syssloman, att den förtroendevalda styrelsen ska avge redovisning för sin förvaltning. Den behövs bland annat för att medlemmarna på årsmötet ska kunna ta ställning till ansvarsfrihet eller inte för styrelsen. Föreningens medlemmar i gemen, även nya, ska på begäran kunna ta del av denna redovisning. En förening vars stadgar inte tillåter det är inte demokratisk. (Oktober 2011)

Källa: Hemström, Carl (1988), Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar. Stockholm: Norstedts Förlag, sid. 95-98.


Har medlemmar rätt att läsa styrelsens protokoll?

 

Fråga: En enskild medlem vill ha ut alla styrelsens protokoll för det gångna året. Det finns inget hinder för det i stadgarna.
Hur ska vi förmedla protokollet där många sekretessbelagda uppgifter finns med om diskussioner och beslut för enskilda personer? Alla våra protokoll finns i kansliets dator. Kan vi använda dessa och vid varje sekretessbehandlat ärende, ta bort punkten och istället skriva ”sekretessfråga”? Eller måste vi kopiera originalprotokollet och stryka tjocka streck över dessa punkter?
Övriga frågor informerar vi om fyra gånger om året i vår medlemstidning.

Voluntarius svar: Det är ingen självklarhet att en enskild medlem ska få läsa styrelsens protokoll. Om detta har jag skrivit relativt utförligt i inlägget Ideella styrelseprotokoll ska inte vara offentliga på bloggen Ideella Sektorn.

I första hand ska styrelsen därför besluta, att inte lämna ut protokollen till enskilda medlemmar. Jag anser att det är styrelsens skyldighet att fatta detta beslut. Om det blir konflikt kring detta, vilket verkar sannolikt, så får frågan avgöras av årsmötet. Att hantera saken på detta sätt är korrekt enligt god föreningssed.

Om årsmötet sedan, mot förmodan, skulle besluta att protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar, då måste hållas tillgängliga på samma sätt för alla enligt de juridiska principer som gäller för föreningar. Det föreningsmässigt korrekta sättet att informera medlemmarna på är att regelbundet sända ut ett lättläst informationsblad eller medlemstidning. Detta gör ni ju redan.

 

I andra hand: Om styrelsen, vilket jag avråder ifrån, ändå beslutar att göra sina protokoll offentliga (vilket är följden av att ge dem till en enskild medlem), då måste den från dem ta bort alla uppgifter som kan skada enskilda personer, samarbetspartners eller föreningen som sådan.  Annars brister den i sitt ansvar och skadar föreningen och medlemmarnas intresse. Hur ni avlägsnar uppgifterna ur protokollet har jag inga föreningsmässiga synpunkter på. Den sista varianten verkar vara minst  arbetskrävande, mest rättvisande och samtidigt mest ”pedagogiskt”, vilket verkar vara bra skäl till att välja just den. (November 2011)


Vem äger resultatet av medlems föreningsarbete, föreningen eller medlemmen?

Fråga: Har en enskild medlem, som av årsmötet varit invald i en utbildningskommitté bestående av 3-4 personer, rätt att behålla ett dokument som privat egendom när uppdraget är slut, även om personen ifråga har kommit med idén och skrivit ihop dokumenten? Dessa har använts i verksamheten som underlag för arbetsuppdrag. Ingen ersättning har utgått för arbetet med dokumenten, mer än för egna kostnader i samband med möten mm. Uppdraget gavs av styrelsen till kommittén och har pågått under 5 år. Nu när personen avstår från uppdraget, vill vi påstå att de arbetsdokument som tagits fram och omarbetats under åren tillhör föreningen.  Finns det något i upphovsrättslagen som styrker vår ståndpunkt?

 

Voluntarius svar: Det här är en fråga som dels handlar om förhållanden inom ideella föreningar, och dels om upphovsrätt. Min specialitet är det förra. Jag har inga specialkunskaper om upphovsrätt. Om det behövs så måste du därför fråga en upphovsrättsjurist.

 

Jag har emellertid tittat litet på upphovsrätten. Så här ser det ut, vad jag kan se: En anställd som producerar något har upphovsrätten till detta om det inte genom avtal eller på annat sätt, t ex, genom ”underförstådd övergång” övergått till arbetsgivaren. Det finns också lagliga begränsningar vad arbetsgivaren då får göra med det producerade. Några särskilda regler för föreningar finns inte, men skulle frågan gå till domstol så skulle den säkert jämföra med vad som gäller för företag.

 

Och så här ser jag det utifrån god föreningssed (jag förutsätter alltså att det inte står något om dessa frågor i era stadgar och att det inte finns någon föreningspraxis): Föreningen har gett utbildningskommittén i uppdrag att utföra något åt föreningen. Genom att acceptera och utföra uppdaget har kommittén accepterat föreningens villkor (t.ex. att det som utförs tillfaller föreningen och att ingen ersättning utgår från arbetet). Det är ett slags avtal. Därtill är det i föreningslivet underförstått och av samhället accepterat att det i föreningen utförda ideella arbetet och dess frukter tillhör föreningen och inte de enskilda medlemmarna.

 

Av detta kan vi dra slutsatsen att rätten till de dokument du nämner tillsammans med eventuella andra frukter av kommitténs arbete tillhör föreningen, det vill säga föreningen kan använda dem åtminstone på det sätt som avsetts. Enligt min uppfattning kan föreningen använda dem helt fritt inom ramen för att främja sitt ändamål. Om föreningen skulle vilja använda dem för ett syfte utanför den ramen, då tror jag att det skulle vara klokt att först komma överens med upphovsmännen om detta.

 

Jag skrev upphovsmännen, inte upphovsmannen. Om det är en kommitté som tagit fram dokumenten, så finns det inte en, utan flera upphovsmän. Det är normalt inom kommittéer att någon eller några göra större insatser än andra, slutresultatet är ju ändå kommitténs resultat. (Detta om det inte finns dokument eller annat som pekar i en annan riktning.)


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.