Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Medlemsvärvning

 

Medlemsvärvning och medlemsvärvningskampanjer är föreningarnas och folkrörelsernas sätt att aktivt öka sina medlemstal. I grund och botten handlar det om marknadsföring, interaktiv marknadsföring.
 

Värvningsstrategi nummer 1: Att växa genom att uppfylla sitt ändamål!

En förening eller folkrörelse som ligger rätt med sitt ändamål, sin organisation och sin verksamhet och som utstrålar aktivitet och nytta växer automatiskt genom en spontan tillströmning av nya medlemmar. Det är den idealiska formen av tillväxt. Det är samtidigt kvittot på att det man gör, det gör man rätt.

Denna spontana tillväxt är ett resultat av spontan, interaktiv marknadsföring (se högerspalten).

Det är för att uppnå denna ideala situation, om den gått förlorad, som man genomför föreningsutveckling (se Vända medlemsminskning - en strategisk fråga!).

När en förening eller folkrörelse i huvudsak ligger rätt kan den behöva bedriva medlemsvärvning för att öka medlemsantalet. Det kan behövas också om man vill öka antalet mycket snabbt.

Den viktigaste strategin för tillväxt är därför att göra sin organisation attraktiv, den näst viktigaste är medlemsvärvning. Bägge bygger på marknadsföring.

Den först strategin utnyttjar kraften i den interaktiva marknadsföringen, den senare använder sig av traditionella marknadsföringsgrepp. Se mer om dessa två i högerspalten.


Vad behöver en förening för att växa?

En förening som växer har:

 • Ett viktigt syfte och bra verksamhet - känt utanför föreningen! Detta är det absolut viktigaste.
 • En kritisk massa av medlemmar och funktionärer så att föreningen fungerar!
 • En styrelse som vill tillväxt och vidtar rätt åtgärder!
 • En organisation som tillåter tillväxt och gör de förändringar längs vägen som blir nödvändiga!
 • Medlemmar som vill tillväxt och som välkomnar och tar hand om nya medlemmar!

Om föreningen inte syns finns den inte!

 

Ideella verksamheter är oftast osynliga för utomstående. Föreningar har sällan stora skyltar på gågatan eller stora annonser i tidningen. De jobbar ofta i det tysta.

Men endast det som syns gör föreningen känd. Föreningen måste själv göra sig känd. Den måste göra sig synlig på olika sätt.

Synligt föreningsarbete leder till medlemmar, aktiva, stöd och uppmärksamhet.


Mer om medlemmar i föreningar

Medlemmar och medlemskap

Medlemmarnas roll i föreningen

Föreningsnytta, medlemsnytta och medlemsvård

Vända medlemsminskning - en strategisk utmaning!


Vad-lockar-medlemmar2.png

Vad lockar medlemmar?

Vad lockar medlemmar? Det är en av de viktigaste frågorna att fundera på för en förening eller folkrörelse som vill öka sitt medlemsantal.

Det som i första hand lockar folk att bli medlemmar i en förening är vad föreningen vill (ändamålet) och vad föreningen gör (hur den förverkligar ändamålet). Det grundläggande med föreningen, varför den finns till, är alltså det som lockar mest. Men ett ändamål och ett sätt att förverkliga det kan med tiden bli förlegade. Det som lockade när organisationen startades kanske inte är det som lockar idag. Ibland kan det vara nödvändigt att uppdatera ändamålet och verksamheten.

Men hur föreningen gör det den gör spelar också en stor roll. En förening som engagerar sina medlemmar i att förverkliga ändamålet lockar fler än den förening som gör sina medlemmar till passiva åskådare.

Det finns också andra aspekter att tänka på som lockar, till exempel interaktionen mellan medlemmarna och andraaspekter och den medlemsnytta som föreningen erbjuder.


Ideell marknadsföring

Marknadsföring i ideella föreningar och folkrörelser är inte samma sak som marknadsföring för företag. Det är viktigt att förstå skillnaderna. Läs mer om ideell marknadsföring.


Medlemsvärvningsverktyg

Det finns ett antal traditionella verktyg som kan användas vid medlemsvärvning:

 • Värvningsfolder
 • Värvningsbrev
 • Broschyr
 • Medlemstidningens värvar- och ledarroll

Medlemsvärvningskampanj

Den effektivaste värvningsstrategin är spontan tillväxt (mer om det ovan till vänster), men om den inte fungerar kan det bli nödvändigt med en medlemsvärvningskampanj.

En medlemsvärvningskampanj kan läggas upp på olika sätt och ha en rad olika inslag. Vad som är rätt för en förening kanske är fel för en annan, så varje kampanj måste skräddarsys för sin förening.

Grunden i en medlemsvärvningskampanj är "De viktigaste stegen i medlemsvärvningsprocessen" (se spalten till höger).

Mobilisera medlemmarna

I den typiska, traditionella medlemsvärvningskampanjen händer det viktigaste lokalt. Där mobiliserar man medlemmarna och utrustar dem med värvningsmaterial. Olika upplägg är tänkbara så länge som det är medlemmarna själva som är aktiva. En variant är att varje medlem värvar en medlem. En annan är att varje medlem bjuder med sig en intresserad till en intressant föreningsaktivitet där också information och värvning genomförs.

Sådana värvningsaktiviteter bör stödjas med till exempel annonser och liknande. Det hjälper till att aktivera medlemmarna.

Värvningsmaterial för interaktiv värvning

Tanken med värvningsmaterialet är att det ska användas av den aktive medlemmen i kontakten med en tänkbar medlem. Det ska uppmuntra och stödja ett personligt värvningssamtal öga mot öga.

Förr använde föreningarna särskilda medlemsvärvningsblock så att den som värvade kunde ta upp avgiften direkt och lämna ut ett medlemskort. Detta var effektivt. Många föreningar växte och behöll sina medlemmar genom sådan personlig uppbörd av medlemsavgiften. Om man idag inte kan hitta på en variant av detta så kan man prova med att vid värvningssamtalet till exempel lämna ut:

 • Presentationsfolder (med inbetalningskort)
 • Flygblad

Andra metoder och material för lokal värvning

Detta genomförs lokalt men med materialstöd från distriktet eller förbundet:

 • Telefonsamtal (från medlem till bekant)
 • Flygbladsutdelning
 • Annonser
 • Affischer
 • Utställning
 • Skyltning
 • Tävling
 • Presentationer på möten
 • Insändare (mallar och halvfabrikat kan tillverkas centralt/regionalt)
 • PR-aktivitet
 • Samverkan med annan organisation
 • Artikel eller inslag i lokala media

Regionalt och nationellt stöd

Det viktiga under en medlemsvärvningskampanj är att de som sedan ska ta emot de nya medlemmarna, de lokala föreningarna, är de mest aktiva. Det hindar inte att distrikt och förbund också ska göra något. För utom att ta fram det lokala värvningsmaterialet kan de stödja den lokala medlemsvärvningen med masskommunikation genom den här typen av aktiviteter och material:

 • Brevutskick (till den valda målgruppen)
 • Annonsering
 • Gatureklam
 • Bio- eller tv-reklam

Interaktiv marknadsföring

På sjuttiotalet fann Christian Grönroos att marknadsföringen för tjänster är annorlunda än den för produkter. Om detta skrev han i Marknadsföring av tjänster (1979). Där presenterade han nedanstående modell (på sidan 95). Den var avsedd för företag, men fungerar lika bra för att förklara hur en förening eller folkrörelse kan marknadsföra sig. I själva verket är detta den bästa modellen som finns för att förklara hur en medlemsorganisation effektivast ska kommunicera och värva aktiva och medlemmar.

Interaktiv-marknadsfoering-3-(efter-Groenroos).png

Bild: Två typer av marknadsföring inom ett tjänsteföretag, traditionell och interaktiv (efter Christian Grönroos: Marknadsföring av tjänster, 1979).

Förklaring av bilden

I ett tjänsteföretag finns två slag av marknadsföring, dels den traditionella med annonser och liknande, och dels den interaktiva som är när företagets personal under själva leveransen av tjänsten eller i andra sammanhang är i kontakt med kunderna. Ett typexempel är en turistresa. Kunden lockas att köpa resan genom annons, broschyr och hemsida (= traditionell markandsföring) och vid köp och under resan möter kunden företagets personal (= interaktiv marknadsföring).

Personalens interaktion med kunderna spelar tillsammans med den leverarade tjänsten den största rollen för kundens upplevelse av tjänsteföretaget. Det är den upplevelsen som bygger upp eller raserar företagets goda renommé.

På samma sätt är det för föreningar och folkrörelser. Det viktiga är vad de aktiva medlemmarna säger och gör. Det är det som påverkar omgivningens uppfattning av föreningen.

Ett konkret exempel

Styrelsen för SPF Bohusdistriktet kunde i sin interna forskning om vad som gör en lokalförening framgångsrik konstatera att traditionell marknadsföring hade mycket liten betydelse för framgångsrik medlemsökning. Det hade däremot interaktiv marknadsföring. Medlemmarna som deltog i bra program var de som genom att prata med sin omvärld lockade nya intresserade. Se Framgång i lokalt föreningsarbete: Det hänger på styrelsen på bloggen Ideella Sektorn.

Spontan tillväxt

Det är på grund av omgivingens upplevelse av föreningen som den kan växa spontant (se vänsterspalten). Upplevelsen styrs till största delen av medlemmarna, vad de gör och säger. Engagerade och entusiastiska medlemmar är den bästa magneten som finns för att locka nya medlemmar.

Medlemsvärvning

Också när det gäller medlemsvärvning och medlemsvärvningskampanjer så krävs en kombination av traditionell och interaktiv marknadsföring. Det kan alltså inom folkrörelser vara en kombination av centrala och lokala insatser . Ett enbart lita till traditionell marknadsföring och till centrala insatser har liten chans att lyckas.


Medlemsvärvning med interaktion

Föreningar byggs upp kring personliga kontakter:

 • Medlemmarna är de bästa medlemsvärvarna
 • Existerande medlemmar avgör om de nya kommer att trivas
 • Varje förening har sin naturliga målgrupp. Inrikta er på den!
 • Vardagsvärvning är bäst
 • Medlemsvärvningskampanj kan vara nödvändig för att skapa energi och fokus

De viktigaste stegen i processen att värva en medlem

 1. Skapa kännedom (informationsspridning)
 2. Personlig kontakt
 3. Berätta och skapa intresse
 4. Ställ frågan
 5. Enkel procedur att gå med (inbetalning med mera)
 6. Introduktion/välkomnande in i föreningen
 7. Låt den nya medlemmen lära känna föreingen och bli delaktig

Värvningen har lyckats om medlemmen förnyar år två. Annars är den misslyckad eftersom den enbart ökar medlemsgenomströmningen.

 


Val av målgrupp

Att inrikta medlemsvärvningen på rätt målgrupp är viktigt för långsiktig framgång. Om man värvar fel målgrupp är risken att man inte kan behålla de värvade medlemmarna.

Föreningar och folkrörelser fungerar i stort enligt principen "kaka söker maka". Värvning av aktiva medlemmar blir därför framgångsrik främst om de som värvas i stort liknar de som redan är aktiva. Vill föreningen till exempel ha en föryngring av de aktiva medlemmarna bör den därför inrikta sig på att värva sådana som är unga inom samma ålderssegment som de redan aktiva medlemmarna. Den bör inte försöka värva medlemmar som är betydligt yngre och som därför sannolikt inte kommer att trivas.

Vid värvning av passiva medlemmar är det mindre känsligt. Där bör man värva sådana som passar in i föreningen eller folkrörelsens allmänna profil.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.