Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Samfällighetsföreningar

 

Samfällighetsföreningar är en speciell variant av föreningar med egen lag. De liknar ideella föreningar men skiljer sig från sådana på viktiga punkter. Till exempel måste de registreras för att bli juridiska personer.

 

 

 

Samfällighetsföreningar

En samhällighetsförening liknar en ideell förening men skiljer sig från en sådan på viktiga punkter.

Vad är en samfällighet?

En förutsättning för att en samfällighetsförening ska kunna bildas är att det finns en samfällighet. Det är en av flera fastigheter gemensamt ägd egendom, resurs eller rättighet. Det kan röra sig om till exempel mark, skog och gemensamhetsanläggningar. Hur sådana samfälligheter upprättas och förvaltas är noga reglerat i lag.

En samfällighet ägs inte av personer eller bolag, utan av de ingående fastigheterna. Den förvaltas antingen direkt av delägarna eller av en särskilt bildad samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningen är reglerad i lag

Samfällighetsföreningen liknar i mycket en ideell förening, men till skillnad mot den är den reglerad i lag, nämligen i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Det innebär att föreningens styrelse måste se till att verksamheten överensstämmer med lagens krav.

Bildande av samfällighetsförening

Även om bildandet av en samfällighetsförening i stort liknar en ideell förenings, så finns det avgörande skillnader. Till exempel kan bildandet under vissa omständigheter tvingas fram av Lantmäteriet. En annan skillnad är att alla delägarna (fastigheterna) i samfälligheten automatiskt är med. Men största skillnaden ligger i att en samfällighetsförening, till skillnad mot en ideell förening, måste registreras för att bli en juridisk person.

När föreningen bildas ska alltså styrelsen, det första den gör, ansöka om registrering hos Lantmäteriet. Vid registreringen får föreningen sitt organisationsnummer. I föreningens namn måste ordet ”samfällighetsförening” ingå.

Drift av samfällighetsförening

Föreningen ska ledas, drivas och förvaltas i enlighet med sina stadgar och gällande lag. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida och på Lantmäteriets.

Samfällighetsföreningsregistret

Lantmäteriet för ett register över alla samfällighetsföreningar. Föreningarna är skyldiga att bidra till att hålla registret aktuellt genom att varje år skicka in protokollet från föreningsstämman. Föreningarna kan också få utdrag ur registret. Ett sådant registerutdrag är det officiella beviset för att samfällighetsföreningen existerar. Det kan till exempel behövas i kontakterna med banken. Något liknande bevis finns inte för ideella föreningar.

Länsstyrelen kan ingripa

Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter så kan Länsstyrelsen ingripa i föreningens drift under vissa omständigheter. Mer information om detta finns hos Länsstyrelsen i Skåne län.

Mer information finns hos Lantmäteriet

På sin hemsida har Lantmäteriet information om samfällighetsföreningar, samfällighetsföreningsregistret, föreningsstämma, avgifter och vanliga frågor och svar. Där finns också blanketter samt förslag till normalstadgar.


 

Återvänd till Kunskapsbanken

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.