Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Vända medlemsminskning - en strategisk utmaning

 

Ett ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en medlemsorganisation. Att medlemtalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar dramatiskt eller fortsätter minska år från år, då är det kris. Då är det inte i första hand medlemsvärvning som behövs, utan en förändring av organisationen, dess verksamhet och sätt att arbeta. Organisationen måste revitaliseras.

 

Mer om medlemmar i föreningar

Medlemmar och medlemskap

Medlemmarnas roll i föreningen

Föreningsnytta, medlemsnytta och medlemsvård

Medlemsvärvning

 


 

Om medlemstalet sjunker år från år

I många föreningar och folkrörelser minskar antalet medlemmar år från år. Medlemsvärvning hjälper inte. Vad ska man göra då?

Skyll inte på omvärlden!

Det är väldigt vanligt att ett sjunkande medlemsantal skylls på omvärlden. Det finns alltid någon trend där som man kan hänvisa till. På 60-talet och 70-talet skyllde man på Tv-tittandet. Det gör man inte längre trots att Tv-utbudet ökat dramatiskt. Nu skyller man på annat.

Det finns naturligtvis situationer då medlemsminskningen främst beror på förändringar i omvärlden, men bra mycket vanligare är att det beror på föreningen själv, på dess mål, dess sätt att verka och vara eller något annat som ledningen och medlemmarna faktiskt kan påverka. Och skulle det bero på omvärlden så måste ju föreningen i alla fall anpassa sig så att den kan börja växa på nytt.

Ett strategiskt problem eller inte?

En förening eller folkrörelse som genom en medlemsvärvningskampanj kan hejda en medlemsminskning har inget större problem. Men om medlemsantalet sjunker dramatiskt eller fortsätter att minska år från år då är problemet stort, det är ett strategiskt problem.

Ta reda på fakta, gör en analys!

Om medlemsminskningen beror på ett strategiskt problem är det meningslöst att satsa stora resurser på medlemsvärvning. Det är som att ösa en läckande båt. Medlemsvärvningen blir bara en genomströmning.

När föreningen eller folkrörelsen har ett strategiskt problem då måste den samla fakta och göra en analys. Den måste studera förändringar i omvärlden som påverkar den, men allra viktigast är att den granskar sig själv.

Syftet med faktainsamlingen och analysen är att inringa det problem eller den kombination av problem som gör att föreningen eller folkrörelsen tappar medlemmar eller inte drar till sig nya medlemmar i minst samma takt som dem som naturligt lämnar.

Yttre faktorer

Yttre faktorer påverkar organisationen. Det tillhör ledningens uppgift att fortlöpande bevaka sådana förändringar och vidta åtgärder. Men en del förändringar smyger sig omärkligt på. Dessutom kan det ta flera år innan man kan se effekterna av en viss förändring. Så att göra en analys i efterhand är ofta nödvändig även när styrelsen varit alert.

Vilka yttre faktorer som påverkar en viss förening beror till stor del på hur föreningen ser ut, vad den gör och var den är lokaliserad. Det finns inget generellt att peka på som gäller för alla. Problemen och konsekvenserna är specifika.

Inre faktorer

De inre faktorerna är också unika för varje förening eller folkrörelse men de är ofta lättare att identifiera. En analys bör klargöra en rad nyckelfrågor. Det kan vara sådant som:

 • Är vårt ändamål rätt för den tid vi lever i nu?
 • Är vi rätt organiserade?
 • Har vi rätt lokal verksamhet?
 • Mobiliserar vår lokala verksamhet medlemmarna?
 • Lockar vår lokala verksamhet nya medlemmar?
 • Välkomnas nya medlemmar i det lokala arbetet?

Föreningsutveckling

Faktainsamlingen och analysen ska fokusera på strategiska frågor i första hand. Syftet är att ringa in problemen och att finna lösningar. Nästa steg är att genomföra lösningarna. Den processen är ofta någon form av föreningsutveckling. Det kan handla om att ändra på hur föreningen är organiserad, vad den arbetar med, hur den arbetar och liknande. Det gäller att revitalisera arbetet med syfte att skapa en energi som driver föreningen framåt och som lockar utomstående att ansluta sig. Ungefär som i organisationens ungdom då den växte sig stor. En nytändning helt enkelt!

Först när de strategiska aspekterna är avklarade kan det löna sig att återigen arbeta med medlemsvärvning och liknande taktiska frågor.


Strategiska föreningsfrågor

Vad menas med strategiska föreningsfrågor? Det enklaste svaret på detta är att det är de frågor som på ett avgörande sätt påverkar föreningen och dess framtid.

Vid strategiska frågor handlar det ofta handlar det om att göra ett val: Vi kan antingen göra på det här sättet och då når vi de här målen, eller också kan vi göra på det där sättet och nå de där målen.

Låt oss titta på några exempel.

Medlemmar eller pengar?

En förening blir bra på det den satsar på. Det är som med människan; det är de muskler man tränar som blir större och starkare, inte de man försummar. Det föreningen eller folkrörelsen ska satsa på ska alltså vara det som den allra mest behöver för att nå sina mål.

Om målet är att ha många medlemmar, då ska man i så stor utsträckning som möjligt göra sig beroende av medlemmarna och deras insatser. Det innebär till exempel att man ska utforma sin lokala organisation så att fler och inte färre medlemmar involveras för att driva den och utföra verksamheterna. Denna inriktning kommer att dra till sig fler aktiva medlemmar och därmed också locka fler passiva.

Om målet inte är att öka de ideella resurserna, utan istället de ekonomiska, då ska man istället organisera sig för att skapa goda inkomster. Det innebär i praktiken att fokusera på anställda och på kommersiella insamlingsmetoder. För en folkrörelse leder denna strategi till ett större förbundskontor och ett försvagat lokalfält. Och eftersom medlemmarna och medlemsengagemang inte är prioritet nummer ett så får man automatiskt ett minskande medlemsantal.

Unga, medelålders eller äldre medlemmar?

Tanken att någon går med i föreningen eller folkrörelsen som barn och sedan är med hela livet är vanlig, men inte särskilt realistisk. Det troligare är att medlemmen är med under en viss fas av livet. Hur lång den är varierar naturligtvis mellan individer, men några mera generella mönster kan urskiljas.

Ungdomar är med kortare tid som aktiva än vad medelålders och äldre är. För ungdomar handlar det troligen om cirka tre år, för medelålders och äldre är det ofta vara längre än tio år.

Föreningar för ungdomar har alltså alltid en snabbare genomströmning än de som organiserar medelålders och äldre. Med snabbare genomströmning ställs högre krav på medlemsvärvning. En organisation för unga bör därför vara flexibel i sina verksamheter och göra dem kraftigt värvande. En organisation för medelålders och äldre kan istället satsa på stabilitet och kvalitet i verksamheterna och vara interaktivt värvande.

Det som lockar ungdomar att bli aktiva är ofta något annat än det som lockar medelålders eller äldre. Det är i praktiken inte möjligt att i en och samma organisation lyckas med både ungdomar och äldre.

Utifrån den här typen av analys kan organisationen lägga upp fungerande medlemsvärvningsstrategier. Att inrikta sig på att värva ungdomar för att långsiktigt öka medlemsantalet är en god strategi enbart för ungdomsorganisationer. För alla andra föreningar och folkrörelser är det bäst att inrikta sig på att värva dem som just gått in i den fas av livet som bäst passar in på organisationens medlemsprofil och verksamhet.

 


Exempel på yttre faktorer som bara är undanflykter

Det är vanligt att som förklaring till sjunkande medlemstal eller varför värvningen inte går så bra höra den här typen av skäl. Men oftast är dessa inte annat än undanflykter:

Ungdomar

 • "Ungdomar har inget intresse för föreningsliv."
 • "Ungdomar vill inte engagera sig i traditionellt föreningsarbete."
 • "Unga känner sig inte hemma i traditionella folkrörelser."
 • "Unga väljer andra vägar för sitt engagemang idag."

Förtroendeuppdrag

 • "Det är svårare idag att hitta engagerade personer som vill ta på sig förtroendeuppdrag."

Föreningsformen

 • "Samhället förändras. Därför måste folkrörelserna hitta nya former och bli mer flexibla."
 • "Nätverk är den nya formen för ideell verksamhet."

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.