Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Valberedningen i ideella föreningar - frågor och svar

 

Här besvaras frågor om valberedningen i den ideella föreningen. Se också under Föreningskunskap vår sida om Valberedningens roll och befogenheter .

"Fråga Föreningsdoktorn" upphör svara på frågor

Det är inte längre möjligt att ställa frågor till frågespalten "Fråga föreningsdoktorn".

Tidigare har jag på ideell basis svararat på frågor om ideella föreningar. Det har skett med mejl direkt till frågeställaren. Frågebesvarandet har upphört från och med 28/11 2016. Däremot kommer tidigare publicerade frågor och svar att finnas kvar här på www.voluntarius.com och utökas.

Svaren i "Fråga föreningsdoktorn" är till för dig som är aktiv i en ideell förening och som vill att den ska fungera bra i enlighet med god föreningssed.

Christer Leopold


Innehåll i "Fråga föreningsdoktorn"

Frågor och svar beträffande ideella föreningar har delats upp på följande kategorier:

Fråga Föreningsdoktorn - startsida

Allmänt

Ansvarsfrihet

Arvoden

Jäv

Medlemmars rättigheter

Medlemskap

Protokoll

Stadgar

Styrelsen

Valberedningen

Årsmötet


Kan man till ordförande välja någon från valberedningen?

Fråga: Jag har sagt ifrån mig fortsatt ordförandeskap i vår förening. Valberedning har försökt, men inte hittat något lämplig ersättare. Själv skulle jag vilja föreslå en av ledamöterna i valberedningen. Hur gör man? Kan årsmötet föreslå en ur valberedningen? Hur går det till?

Voluntarius svar: Valberedningen kan inte föreslå någon som ingår i valberedningen, men det innebär inte att valberedningens medlemmar inte är valbara. Du eller någon annan på årsmötet kan föreslå någon av dem till ordförande.


Har valberedningen rätt att delta i styrelsens möten?

Fråga: Har valberedningen rätt och/eller anledning att vara delaktig i styrelsens möten?

Voluntarius svar: Beträffande rätt: Valberedningen har inte rätt att delta i styrelsens möten. Däremot har styrelsen rätt, om den finner det lämpligt, att bjuda in valberedningen att delta i hela eller delar av ett styrelsemöte.

Beträffande anledning: För att valberedningen ska kunna göra ett bra jobb så måste den naturligtvis ha insikt i vad som krävs av den som sitter i styrelsen. Och den måste veta vilka kompetenser som styrelsen behöver som nu saknas. Allt detta kan den bara lära genom en dialog med styrelsen som helhet eller med ordföranden och andra ledamöter en och en. Detta för att kunna hitta nya lämpliga kandidater. Den måste också veta hur de nuvarande styrelseledamöterna sköter sig – för att ta ställning om de ska föreslås till omval eller inte. Så anledning finns alltså.


Kan styrelseledamot sitta i valberedningen?

Fråga: Kan/bör samma person vara medlem i både valberedning och styrelse?

Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet. Det är inte olagligt, men betraktas som odemokratiskt. Däremot är det mycket vanligt och praktiskt lämpligt att en styrelseledamot som just avgått blir invald i valberedningen.


Kan kontaktombuden utgöra valberedning?

Fråga: Kan man i en samfällighetsförening i stället för en valberedning lägga ansvaret att välja ledamöter till styrelsen på sju stycken kontaktombud?

Voluntarius svar: Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse. Det gör den genom att inför årsmötet vaska fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå kandidater. Det är ett viktigt arbete som hjälper årsmötet att välja en bra styrelse.

Normalt väljer årsmötet valberedning inför nästa årsmöte, men om stadgarna inte säger annat, så kan årsmötet mycket väl besluta att befintliga kontaktombud utgör valberedning. Årsmötet skulle också kunna ändra stadgarna så att detta blir en permanent lösning.


När ska valberedningen presentera sitt förslag till ny styrelse?

Fråga: När, och på vilket sätt, ska en valberedning redogöra för sitt förslag till ny styrelse i en ideell förening?

Voluntarius svar: Det finns inga generella regler för detta. Det som gäller är det som står i stadgarna. Om det inte står något i stadgarna gäller i första hand föreningens praxis. Om det inte finns någon praxis i föreningen så gäller god föreningssed. Detta är i första hand en praktisk fråga. Det som är normalt i vanliga föreningar är att valberedningens ordförande presenterar förslaget till ny styrelse på årsmötet som inledning till punkten om val av styrelse. I förbund så är det vanligt att förslaget presenteras före eller i början av kongressen så att alla får tid att studera och diskutera det innan valet som kanske är dagen därpå.


Vad göra som valberedning om kandidat villkorar sin medverkan?

Fråga: Finns det någon praxis gällande omval av styrelseledamöter som villkorar sin nominering med att annan ledamot inte omväljs. Hur bör en valberedning hanterar en sådan situation?

Voluntarius svar: Kring detta finns ingen praxis.

Valberedningens uppgift är att lägga det förslag som är bäst för föreningen och som årsmötet kan ställa sig bakom. Vilken det är beror på den konkreta situationen som givetvis varierar från tillfälle till tillfälle. Ni måste alltså undersöka och analysera situationen innan ni fattar ert beslut. Förmodligen måste ni då prata en och en med ordföranden och andra styrelseledamöter. Ni bör ha tydliga argument för er lösning ifall det blir konflikt på årsmötet.

Att kandidater villkorar sin medverkan förekommer. Om det är bra eller inte beror på anledningen. Och om valberedningen ska gå med på det eller inte beror på vad som är bäst för föreningen på kort och lång sikt.

Det ingår i valberedningens uppgift att granska de sittande styrelseledamöternas insats. Det är egentligen endast de som på ett bra sätt bidrar till styrelsens arbete som ska föreslås till omval. Att inte föreslå någon till omval och istället föreslå någon annan är därför normalt.


Vad gör vi om årsmötet inte kan välja någon valberedning?

Fråga: Jag är ordförande i en ideell förening. Inför årsmötet på måndag har vi inte fått ihop namn till en kommande valberedning. Stadgarna säger att på årsmötet ska "Val av valberedning" och "Val av valberedningsordförande" ske. Vad göra om inte en valberedning kan väljas på årsmötet?

 

Voluntarius svar: Det är viktigt med en bra valberedning. Därför är det givetvis bra att ni förbereder förslag på sådan. Men om ni inte har något förslag i förväg, så får ni på årsmötet uppmana till och uppmuntra spontana nomineringar. Om det inte går att få ihop en valberedning på detta sätt denna gång, så bör årsmötet ta ansvar för detta och besluta 1)att godkänna att ingen valberedning väljs denna gång, och 2) att uppmana styrelsen att till nästa årsmöte ta fram förslag på valberedning. På det sättet kan ni på ett rimligt sätt hanterat stadgeproblemet.


 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.