Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Valberedningens roll och befogenheter

 

Framgångsrika föreningar satsar på bra valberedningar. Valberedningen har en nyckel roll i föreningens ledarförsörjning.

 

Valberedningen och dess arbete

 

En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.

 

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

 

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

 

Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.  

 

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess ordförande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär så här:

 1. Undersökning: Diskutera med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar m.m. som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.
 2. Analys:
  1. Fastställa utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge?
  2. Klargöra vilka poster och funktioner som blir vakanta.
  3. Fastställa kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp?
 3. Inhämta förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna. För att  få sådana förslag måste valberedningen göra ett utskick till alla medlemmar. Det bör ske i god tid innan årsmötet. Valberedningen kan givetvis också ta fram egna kandidater.
 4. Kolla kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla verkligen kandiderar. Intervjua kandidaterna vid behov.
 5. Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.
 6. Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv en motivation för var och en av dem.
 7. Valberedningens förslag bör av demokratiska skäl skickas ut till alla medlemmar innan årsmötet tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Medlemmarna bör nämligen ges tid att fundera över förslagen och eventuellt kunna förbereda egna att lägga fram på årsmötet.
 8. Framför och motivera förslaget på årsmötet. 

Välorganiserade förbund har en särskild valberedningsutbildning. De kanske också har särskilda riktlinjer för valberedningsarbetet. Dessa ska i så fall vara fastställda av årsmötet.

 

Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.

 


 

Valberedningen och arvoden

I de flesta föreningar utgår inget arvode till ordföranden, styrelsen eller andra förtroendevalda (inklusive valberedningen).

I de föreningar vars årsmöte beslutat att arvode ska utgå för något eller alla förtroendeuppdrag blir valberedningen ibland ombedd att komma med förslag på arvodesnivåer. Så går det nämligen till inom näringslivet.

Men arvoden i företag och arvoden i ideella föreningar är två helt olika saker. I de senare är de ofta strategiskt mycket viktiga. Det är därför styrelsens ansvar, inte valberedningens, att lägga fram förslag till årsmötet om lämpliga arvodesnivåer.

Läs mer om styrelsearvoden


 

Återvänd till Kunskapsbanken

 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.